ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องอุปโภค บริโภค
เทศบาลนครภูเก็ต
จัดทำโดย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน